Informatie

Huisregels

Bij het bieden van opvang hoort een ouderovereenkomst die digitaal wordt ondertekend via onze OUDERLOGIN. Bij dit contract horen ook onze huisregels. Jullie kunnen in dit document lezen wat jullie en onze rechten en plichten zijn met betrekking tot de opvang van jullie kind. Aarzel niet contact met ons op te nemen als iets niet duidelijk is. Dit zijn de regels behorende bij de ouderovereenkomst.

Huisregels overeenkomst ’t Meerlnest

Privacybeleid

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de inschrijvingsprocedure vragen wij jullie dan ook om akkoord te gaan met ons privacybeleid.
Privacy Beleid Peuteropvang ’t Meerlnest

Daarnaast begrijpen we heel goed dat niet iedere ouder wil dat er beeldmateriaal van zijn/haar kind wordt gemaakt of verspreid door ons of andere ouders. Daarom vragen wij bij de start of je het formulier “Toestemming beeldmateriaal” nauwkeurig wilt lezen en ondertekenen.
Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Pedagogogisch Beleid
Ons pedagogisch doel is de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot evenwichtige mensen die hun mogelijkheden leren benutten. Dit doen we door situaties te creëren die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen in een veilige omgeving, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf kunnen opkomen en respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen.Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen goed voorbereid naar de basisschool gaan. Op beide locaties hebben wij een pedagogische coach.

Het volledige Pedagogische beleidsplan is te downloaden door op de volgende link te klikken:

2023 Pedagogische beleidsplan (update mei 2023)

Meldcode en sociale kaart
Een veilig thuis wensen wij voor ieder kind. Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt een houvast voor de professional in de te zetten stappen als hij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen. Een meldcode geeft richting aan de stappen die een professional kan zetten om slachtoffers te helpen.

De meldcode geeft ook informatie wat medewerkers kunnen doen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of als een medewerker een collega of de houder verdenkt van grensoverschrijdend gedrag. Ook ouders kunnen opvallend of afwijkend gedrag bij een medewerker naar kinderen toe signaleren. Wij vragen u dit altijd aan ons te melden eventueel met behulp van de oudercommissie. In de meldcode leest u hier meer over.

De sociale kaart treffen ouders kaart aan in de bijlage van de meldcode.

De volgende meldcode wordt gebruikt op onze locaties:
Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang (versie mei 2023)

Klachten en Opmerkingen
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn en met ons mee willen denken. Indien jullie suggesties hebben, laat het dan weten aan onze medewerkers of neem contact op met de manager.  Wij hopen natuurlijk altijd dat je eerst in gesprek gaat met de pedagogisch medewerkers van de groep of de manager, maar als dat lastig is, dan kun je ook een klacht richten aan het bestuur. Dat heet de interne klachtenregeling. Vanaf 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang, dus ook hier kun je je klacht naar toe sturen. Je kunt hierover meer lezen in de Externe klachtenregeling in één van de onderstaande downloads.

Belangrijke documenten omtrent de klachtenregeling kunt u downloaden door op een link klikken:

Interne klachtenregeling
Externe klachtenregeling

GGD rapportages, Veiligheid & gezondheidsbeleid en risico-inventarisatie
Jaarlijks worden onze peuteropvanglocaties gecontroleerd door de GGD. Dit kan op onverwachte momenten gebeuren. De GGD controleert o.a. of ons pedagogisch beleid (en de uitvoering daarvan) voldoet aan de wettelijke eisen, onze bestuurs- en teamleden in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, of er een risico-inventarisatie wordt gemaakt met betrekking tot Veiligheid of Hygiëne.

De onderzoeksrapporten van de GGD kunt u lezen als u door op een link te klikken:

Overige belangrijke documenten inzake de kwaliteit van onze diensten kunt u lezen door op de desbetreffende link te klikken:

2023  Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid (update mei 2023)

2018- 01 RI Hygiene locatie Voorweg
2018-01 RI Veiligheid Voorweg
2018-01 RI Brandveiligheid Voorweg
2017 Risico-inventarisatie Gezondheid locatie Van der Waalslaan

Gegevensuitwisseling met de belastingdienst

Vanaf juni 2020 zijn wij verplicht om maandelijks gegevens (waaronder de afgenomen uren, uurtarief) aan de belastingdienst te leveren. Dit geldt alleen voor ouders die kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd en dit ook aan ons hebben gemeld.

Als de belastingdienst een opvallend verschil ziet tussen de opvanggegevens van de opvangorganisatie en de aanvraag van de ouder, wordt dit aan de ouder doorgegeven. De ouder kan de gegevens dan zelf controleren en aanpassen als dit nodig is. Zo wil de belastingdienst (afdeling Toeslagen) samen met de ouder en de kinderopvangorganisatie verrassingen achteraf voorkomen.

Voor meer toelichting zie de toegevoegde documenten aangeleverd door de belastingdienst:

Gegevens opvragen door de belastingdienst
Meestgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot opleveren gegevens aan de belastingdienst