Organisatie

Algemeen
In 1973 heeft een groep ouders het initiatief genomen tot het oprichten van de Peuterspeelgroep Heemstede. Inmiddels is de Stichting Peuterspeelgroep Heemstede uitgegroeid tot één van de grootste organisaties die gespecialiseerd is in de opvang van kinderen van twee tot vier jaar.
Beide locaties werken volgens ambitieniveau 2. De groepsgrootte bestaat uit maximaal zestien peuters en er werken twee gediplomeerde medewerkers op een dagdeel. Een groep bestaat uit een vaste combinatie van twee dagdelen. De groepsleidster treft u op beide dagen aan en ook de meeste kinderen komen op beide dagen.

Sinds 1 april 2014 zijn wij omgevormd van peuterspeelzaal naar halve dagopvang met een maximum van 40 weken per jaar. Eén ding is niet veranderd en dat is dat wij een organisatie blijven zonder winstoogmerk.

Het leidsterteam
Al onze medewerkers zijn gediplomeerd conform de CAO Kinderopvang. Met veel enthousiasme staan zij iedere dag voor u en uw kind klaar.

Ons team bestaat uit:

 • Bionda Reder
 • Eveline van Buuren
 • Gerarda Blom
 • Hester Barten
 • Nienke Vester
 • Sandra van Kempen (manager)

Het bestuur
Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, is verantwoordelijk voor het gehele beleid van de peuteropvang-organisatie. Zij nemen beslissingen op het gebied van personeel, huisvesting, pedagogisch beleid en financiën. Daarnaast hebben zij een controlerende en toezichthoudende taak op het dagelijks beleid. De verantwoordelijkheid voor het dagelijks beleid ligt bij de manager.

Het bestuur bestaat uit:

 • Sonja Moolenaar – voorzitter
 • Evert Jan Smeele – penningmeester
 • Thomas Kollée – secretaris
 • Onno Bosch – algemeen bestuurslid

De pedagogische coach
De pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. Zij helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Indien nodig wordt er een coachingsplan opgesteld met als doel de opvangmedewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Door het coachen, ondersteunen en adviseren wordt er continue gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit. Hoe het aantal coachingsuren wordt bepaald is te lezen in het pedagogische beleid. De pedagogische coach wordt jaarlijks ingehuurd.

De pedagogische beleidsmedewerker
De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Zij vertaalt pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen de organisatie. De beleidsmedewerker bewaakt het kwaliteitsniveau door het signaleren van ontwikkelingen en knel- en verbeterpunten binnen het pedagogisch beleid. Na het evalueren van het beleid zullen indien nodig verbetervoorstellen worden opgesteld. De beleidsmedewerker werkt minimaal 100 uur en de uren worden verdeeld over beide locaties. Het kan zijn dat het ene jaar de ene locatie meer uren toegewezen krijgt dan de andere.

De oudercommissie
Iedere locatie heeft zijn eigen oudercommissie. De oudercommissieleden hebben minimaal één kind dat op dit moment de speellocatie bezoekt.

Locatie Voorweg:

 • Kevin de Boo
 • Monique Smit

Bereikbaar via: ocvoorweg@gmail.com

Locatie Van der Waalslaan:

 • Fiona Buskin
 • Anne Laurine Hartman

Bereikbaar via: ocmeerlnestvdwaals@gmail.com

Ouderhulp:
Diverse enthousiaste ouders bieden incidenteel hun hulp aan voor het doen van boodschappen, het bakken van een taart, het repareren van speelgoed, het begeleiden van het schoolreisje e.d..