Informatie

Privacybeleid 2018

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de inschrijvingsprocedure vragen wij jullie dan ook om akkoord te gaan met ons privacybeleid.
Privacy Beleid Peuteropvang ’t Meerlnest 2018

Daarnaast begrijpen we heel goed dat niet iedere ouder wil dat er beeldmateriaal van zijn/haar kind wordt gemaakt of verspreid door ons of andere ouders. Daarom vragen wij bij de start of je het formulier “Toestemming beeldmateriaal” nauwkeurig wilt lezen en ondertekenen.
Toestemmingsformulier beeldmateriaal

Pedagogogisch Beleid
Ons pedagogisch doel is de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot evenwichtige mensen die hun mogelijkheden leren benutten. Dit doen we door situaties te creëren die ervoor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen in een veilige omgeving, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf kunnen opkomen en respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen.Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen goed voorbereid naar de basisschool gaan.

Het volledige Pedagogische beleidsplan is te downloaden door op de volgende link te klikken:
2018 Pedagogische beleidsplan

Meldcode
Een veilig thuis wensen wij voor ieder kind. Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het biedt een houvast voor de professional in de te zetten stappen als hij huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen. Een meldcode geeft richting aan de stappen die een professional kan zetten om slachtoffers te helpen.
De volgende meldcode wordt gebruikt op onze locaties:
2018 Meldcode Veilig Thuis

Klachten en Opmerkingen
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn en met ons mee willen denken. Indien u suggesties heeft, laat het weten aan onze medewerkers of neem contact op met de manager. U kunt uw klacht ook richten aan het bestuur (intern) of aan de Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (extern). Meer informatie vindt u in onze interne of externe klachtenregeling. Vanaf 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Belangrijke documenten omtrent de klachtenregeling kunt u downloaden door op een link klikken:
2016-klachtenverslag
Certificaat Geschillencommissie locatie vd Waalslaan 2016
Certificaat Geschillencommissie locatie Voorweg  2016
Certificaten Geschillencommmissie 2017
2018 Interne klachtenregeling
2018 Externe klachtenregeling

GGD rapportages en risico-inventarisatie
Jaarlijks worden onze peuteropvanglocaties gecontroleerd door de GGD. Dit kan op onverwachte momenten gebeuren. De GGD controleert o.a. of ons pedagogisch beleid (en de uitvoering daarvan) voldoet aan de wettelijke eisen, onze bestuurs- en teamleden in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, of er jaarlijks een risico-inventarisatie wordt gemaakt met betrekking tot Veiligheid of Hygiëne.

De onderzoeksrapporten van de GGD kunt u lezen als u door op een link te klikken:
GGD rapport Meerlnest Voorweg 2018
GGD rapport Meerlnest vd Waalslaan 2018
GGD rapport Meerlnest locatie Voorweg 2017
GGD rapport Meerlnest locatie Van der Waalslaan 2017.

Overige belangrijke documenten inzake de kwaliteit van onze diensten kunt u lezen door op de desbetreffende link te klikken:
2018- 01 RI Hygiene locatie Voorweg
2018-01 RI Veiligheid Voorweg
2018-01 RI Brandveiligheid Voorweg
2017 Risico-inventarisatie Gezondheid locatie Van der Waalslaan